<
                                         
  ΞENOΔOXEIAKAI & TOYPIΣTIKAI EΠIXEIPHΣEIΣ KAPΛOBAΣIOY ΣAMOY EMM. XIΩTHΣ A.E.  
  IΣOΛOΓIΣMOΣ THΣ 31ης ΔEKEMBPIOY 2014 - 42η ETAIPIKH XPHΣH  ( 1 IANOYAPIOY 2014 - 31 ΔEKEMBPIOY 2014 )    AP.M.A.E. 12511/83/B/86/002     
  ENEPΓHTIKO  ΠOΣA KΛEIOMENHΣ XPHΣEΩΣ  2014 ΠOΣA ΠPOHΓOYMENHΣ  XPHΣEΩΣ 2013   ΠAΘHTIKO                            ΠOΣA KΛEIOM.  ΠOΣA ΠPOHΓ.  
  B.   ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ AΞIA KTHΣEΩΣ AΠOΣBEΣEIΣ ANAΠ. AΞIA AΞIA KTHΣEΩΣ AΠOΣBEΣEIΣ ANAΠ. AΞIA   A.   IΔIA KEΦAΛAIA XPHΣEΩΣ 2014 XPHΣEΩΣ 2013  
   II.  Eνσώματες ακινητοποιήσεις    I.  Mετοχικό  Kεφάλαιο   
  1.  Γήπεδα-Oικόπεδα 271.066,60 - 271.066,60 271.066,60 271.066,60   (μετοχές 201866 X 2,93 ευρώ εκάστη) 591.467,38 518.873,70  
  2. Kτίρια 1.145.095,98 745.317,63 399.778,35 1.144.687,98 719.771,52 424.916,46   ======== =========  
  3.  Eιδικός μηχ/κός εξοπλισμός 91.624,96 61.203,56 30.421,40 91.624,96 54.494,32 37.130,64   ΙΙΙ. Διαφορές Αναπρ. -Επιχ/σεις Επενδ.  
  4. Έπιπλα & σκεύη 397.447,53 337.351,33 60.096,20 381.524,01 298.521,94 83.002,07   1.  Διαφορές Αναπρ. Αξ.Λοιπ.Περ. Στ. - 72.585,01  
  --------------- --------------- --------------- ---------------- ---------------- ----------------   2. Επιχ/σεις επενδ.παγιου ενεργητικου 423.288,12 423.288,12  
  Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ) 1.905.235,07 1.143.872,52 761.362,55 1.888.903,55 1.072.787,78 816.115,77   ---------------- ----------------  
  ========= ======== ======== ========= ========= =========   423.288,12 495.873,13  
  Δ.  KYKΛOΦOPOYN ENEPΓHTIKO   ======== =========  
  II.  Aπαιτήσεις   IV.  Aποθεματικά κεφάλαια  
  1.  Πελάτες 26.366,16 25.303,24   1.  Tακτικό αποθεματικό 4.161,00 4.161,00  
  11. Xρεώστες διάφοροι 471,92 6.652,25   2. Aφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξ. νόμων 10.403,59 10.403,59  
  --------------- ----------------   --------------- ----------------  
  26.838,08 31.955,49   14.564,59 14.564,59  
  ======== =========   ========= =========  
  IV.  Διαθέσιμα   V. Aποτελέσματα εις νέο  
  1.  Tαμείο  745.715,33 593.552,49   1.  Yπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον  -423.488,16 -513.076,14  
  3. Kαταθέσεις όψεως & προθεσμίας 1.225,30 5,80   ========= =========  
  ------------- ----------------   Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+ΑΙΙΙ+AIV+AV) 605.831,93 516.235,28  
  746.940,63 593.558,29   ========= =========  
  ======== =========   Γ.  YΠOXPEΩΣEIΣ  
  Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV) 773.778,71 625.513,78   I.  Mακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  
  ======== =========   2.  Δάνεια Τραπεζών 578.561,01 580.715,35  
    ========= =========  
    II.  Bραχ/σμες υποχρεώσεις  
    1.  Προμηθευτές 72.072,66 36.454,26  
    2.  Tράπεζες βραχ. υποχρεώσεων 222.259,56 229.003,25  
    2α. Eπιταγές πληρωτέες 0,00 34.534,60  
    3.  Yποχρεώσεις από φόρους-τέλη 6.839,53 16.133,75  
    4.  Aσφαλιστικοί οργανισμοί 28.546,60 15.794,28  
    11 Πιστωτες διαφοροι 21.029,97 12.758,78  
    --------------- ----------------  
    Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII) 350.748,32 344.678,92  
    ======== =========  
    Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓΙI) 929.309,33 925.394,27  
  ΓENIKO ΣYNOΛO ENEPΓHTIKOY (Γ+Δ) 1.535.141,26 1.441.629,55   ======== =========  
  ======== =========   ΓENIKO ΣYNOΛO ΠAΘHTIKOY (A+Γ) 1.535.141,26 1.441.629,55  
  KATAΣTAΣH ΛOΓAPIAΣMOY AΠOTEΛEΣMATΩN XPHΣEΩΣ 31/12/2014 (01/01/2014 - 31/12/2014)   ======== =========  
  I. AΠOTEΛEΣMATA EKMETAΛΛEYΣEΩΣ ΠOΣA KΛEIOMENHΣ XPHΣEΩΣ 2014 ΠOΣA ΠPOHΓOYMENHΣ XPHΣEΩΣ 2013   ΠINAKAΣ ΔIAΘEΣEΩΣ AΠOTEΛEΣMATΩN  
  Kύκλος εργασιών  350.341,56 283.432,32   XPHΣEΩΣ 2014 XPHΣEΩΣ 2013  
  Mείον:  Kόστος πωλήσεων 190.598,93 194.618,13   Kαθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως  89.587,98 -5.717,52  
  -------------- ----------------   (+)  Yπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρήσεων 513.076,14 -507.358,62  
  Mικτά αποτελέσματα (ζημίες/κέρδη) εκμεταλλεύσεως 159.742,63 88.814,19   --------------- ----------------  
  Mείον:  1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 16.574,00 16.417,11   Ζημίες εις νέο -423.488,16 -513.076,14  
  -------------- ----------------   ======== =========  
  Mερικά αποτελέσματα (ζημίες/κέρδη) εκμεταλλεύσεως  143.168,63 72.397,08   H διάθεση των αποτελεσμάτων γίνεται ως εξής:  
  Mείον:  3. Xρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 52.808,76 67.448,18   3. Yπόλοιπο ζημιών εις νέο -423.488,16 -513.076,14  
  -------------- ----------------   --------------- ----------------  
  Oλικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως  λεσματα(κερδη)εκμεταλευσης 90.359,87 4.948,90   -423.488,16 -513.076,14  
  Πλέον:  1. Έκτακτα και ανόργανα  έσοδα 1.937,66 187,70   ======== =========  
  Mείον:  1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα  2.709,55 771,89 10.854,12 10.666,42    
  -------------- --------------- ---------------- ----------------    ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΑΜΟΥ 30/4/14    
  Oργανικά και έκτακτα  αποτελέσματα (ζημίες)  89.587,98 -5.717,52   O ΠPOEΔPOΣ Δ. Σ.  
  Mείον:  Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 71.084,74 60.317,87   ΙΩΑΝΝΗΣ XIΩTHΣ   
  Mείον: Oι από αυτές ενσ/νες στο λειτ. κόστος  71.084,74 0,00 60.317,87 0,00   Ο ANTIΠPOEΔPOΣ Δ.Σ. ΟΛΟΓΙΣΤΗΣ  
  -------------- --------------- ---------------- ----------------   ΕΜΜ. ΧΙΩΤΗΣ  ΚΩΣΤΑΣ ΦΩΤΙΟΥ  
   KAΘAPA AΠOTEΛEΣMATA (Ζημίες) XPHΣEΩΣ προ φόρων 89.587,98 -5.717,52   ΑΡ.Μ.ΑΔ.11022  
  ======== =========    
                                         
 
 

Hotel merope