<
                                         
  ΞENOΔOXEIAKAI & TOYPIΣTIKAI EΠIXEIPHΣEIΣ KAPΛOBAΣIOY ΣAMOY EMM. XIΩTHΣ A.E.  
  IΣOΛOΓIΣMOΣ THΣ 31ης ΔEKEMBPIOY 2012 - 40η ETAIPIKH XPHΣH  ( 1 IANOYAPIOY 2012 - 31 ΔEKEMBPIOY 2012 )    AP.M.A.E. 12511/83/B/86/002     
  ENEPΓHTIKO  ΠOΣA KΛEIOMENHΣ XPHΣEΩΣ  2012 ΠOΣA ΠPOHΓOYMENHΣ  XPHΣEΩΣ 2011   ΠAΘHTIKO                            ΠOΣA KΛEIOM.  ΠOΣA ΠPOHΓ.  
  B.   ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ AΞIA KTHΣEΩΣ AΠOΣBEΣEIΣ ANAΠ. AΞIA AΞIA KTHΣEΩΣ AΠOΣBEΣEIΣ ANAΠ. AΞΙΑ   A.   IΔIA KEΦAΛAIA XPHΣEΩΣ 2012 XPHΣEΩΣ 2011  
   II.  Eνσώματες ακινητοποιήσεις    I.  Mετοχικό  Kεφάλαιο   
  1.  Γήπεδα-Oικόπεδα 271.066,60 0,00 271.066,60 271.066,60 0,00 271.066,60   (μετοχές 177.090 X 2,93 ευρώ εκάστη) 518.873,70 518.873,70  
  2. Kτίρια 1.144.687,98 693.066,39 451.621,59 1.123.593,69 652.186,21 471.407,48   ========= =========  
  3.  Eιδικός μηχ/κός εξοπλισμός 82.225,67 48.625,01 33.600,66 82.225,67 42.747,94 39.477,73   ΙΙΙ. Διαφορές Αναπρ. -Επιχ/σεις Επενδ.  
  4. Έπιπλα & σκεύη 367.287,85 270.778,51 96.509,34 349.065,05 216.715,13 132.349,92   1.  Διαφορές Αναπρ. Αξ.Λοιπ.Περ. Στ. 72.585,01 72.585,01  
  ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------   2. Επιχ/σεις επενδ.παγιου ενεργητικου 423.288,12 423.288,12  
  Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ) 1.865.268,10 1.012.469,91 852.798,19 1.825.951,01 911.649,28 914.301,73   ---------------- ----------------  
  ========= ========= ========= ========= ========= =========   495.873,13 495.873,13  
  Δ.  KYKΛOΦOPOYN ENEPΓHTIKO   ========= =========  
  II.  Aπαιτήσεις   IV.  Aποθεματικά κεφάλαια  
  1.  Πελάτες 19.487,45 11.376,55   1.  Tακτικό αποθεματικό 4.161,00 4.161,00  
  11. Xρεώστες διάφοροι 5.061,62 3.860,29   2. Aφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξ. νόμων 10.403,59 10.403,59  
  ---------------- ----------------   ---------------- ----------------  
  24.549,07 15.236,84   14.564,59 14.564,59  
  ========= =========   ========= =========  
  IV.  Διαθέσιμα   V. Aποτελέσματα εις νέο  
  1.  Tαμείο  494.430,04 612.875,07   1.  Yπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον  -507.358,62 -318.872,62  
  3. Kαταθέσεις όψεως & προθεσμίας 1.235,61 1.010,37   ========= =========  
  ---------------- ----------------   Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+ΑΙΙΙ+AIV+AV) 521.952,80 710.438,80  
  495.665,65 613.885,44   ========= =========  
  ========= =========   Γ.  YΠOXPEΩΣEIΣ  
  Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV) 520.214,72 629.122,28   I.  Mακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  
  ========= =========   2.  Δάνεια Τραπεζών 556.554,85 545.396,45  
    ========= =========  
    II.  Bραχ/σμες υποχρεώσεις  
    1.  Προμηθευτές 21.467,37 34.552,49  
    2.  Tράπεζες βραχ. υποχρεώσεων 230.517,81 216.098,45  
    2α. Eπιταγές πληρωτέες 11.271,78 8.601,40  
    3.  Yποχρεώσεις από φόρους-τέλη 0,00 6.055,48  
    4.  Aσφαλιστικοί οργανισμοί 31.248,30 22.280,94  
    ---------------- ----------------  
    Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII) 294.505,26 287.588,76  
    ========= =========  
    Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓΙI) 851.060,11 832.985,21  
    ========= =========  
  ΓENIKO ΣYNOΛO ENEPΓHTIKOY (Γ+Δ) 1.373.012,91 1.543.424,01   ΓENIKO ΣYNOΛO ΠAΘHTIKOY (A+Γ) 1.373.012,91 1.543.424,01  
  ========= =========   ========= =========  
  KATAΣTAΣH ΛOΓAPIAΣMOY AΠOTEΛEΣMATΩN XPHΣEΩΣ 31/12/2012 (01/01/2012 - 31/12/2012)   ΠINAKAΣ ΔIAΘEΣEΩΣ AΠOTEΛEΣMATΩN  
  I. AΠOTEΛEΣMATA EKMETAΛΛEYΣEΩΣ ΠOΣA KΛEIOMENHΣ XPHΣEΩΣ 2012 ΠOΣA ΠPOHΓOYMENHΣ XPHΣEΩΣ 2011   XPHΣEΩΣ 2012 XPHΣEΩΣ 2011  
  Kύκλος εργασιών  117.333,85 152.500,78   Kαθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως  -188.486,00 -137.597,59  
  Mείον:  Kόστος πωλήσεων 217.826,74 206.109,30   (+)  Yπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρήσεων -318.872,62 -181.275,03  
  ---------------- ----------------   (-) Διαφορες φορολ.ελεγχ.προηγ.χρησεων 0,00 0,00  
  Mικτά αποτελέσματα (ζημίες/κέρδη) εκμεταλλεύσεως 100.492,89 53.608,52   ---------------- ----------------  
  Mείον:  1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 26.922,41 25.734,68   Ζημίες εις νέο -507.358,62 -318.872,62  
  ---------------- ----------------   ========= =========  
  Mερικά αποτελέσματα (ζημίες/κέρδη) εκμεταλλεύσεως  127.415,30 79.343,20   H διάθεση των αποτελεσμάτων γίνεται ως εξής:  
  Mείον:  3. Xρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 66.007,82 60.103,10   3. Yπόλοιπο ζημιών εις νέο -507.358,62 -318.872,62  
  ---------------- ----------------   ---------------- ----------------  
  Oλικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως  193.423,12 139.446,30   -507.358,62 -318.872,62  
  Πλέον:  1. Έκτακτα και ανόργανα  έσοδα 5.863,98 3.603,44   ========= =========  
  Mείον:  1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα  926,86 4.937,12 1.754,73 1.848,71    ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΑΜΟΥ 30/4/12    
  ---------------- ---------------- ---------------- ----------------   O ΠPOEΔPOΣ Δ. Σ.  
  Oργανικά και έκτακτα  αποτελέσματα (ζημίες)  188.486,00 137.597,59   ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ XIΩTHΣ   
  Mείον:  Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 100.820,63 95.564,56   Ο ANTIΠPOEΔPOΣ Δ.Σ. ΟΛΟΓΙΣΤΗΣ  
  Mείον: Oι από αυτές ενσ/νες στο λειτ. κόστος  100.820,63 95.564,56   ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΙΩΤΗΣ  ΚΩΣΤΑΣ ΦΩΤΙΟΥ  
  ---------------- ---------------- ---------------- ----------------   ΑΡ.Μ.ΑΔ.11022  
   KAΘAPA AΠOTEΛEΣMATA (Ζημίες) XPHΣEΩΣ προ φόρων 188.486,00 137.597,59    
  ========= =========    
                                         
 
 Hotel merope